سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مدرسه معصومیه 
مشاور 
 
 
راهنمائی و مشاوره 
همکاری 
مؤسسه بقیةالله 
محقق 
 
 
تحقیقات فقهی 
تدریس 
دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان 
مدرس 
1384/01/01 
1385/01/01 
---- 
تدریس 
مدرسه رسالت  
مدرس 
 
 
---- 
تدریس 
مدرسه معصومیه 
مدرس 
 
 
---- 
تدریس 
مدرسه رضویه 
مدرس 
 
 
---- 
تدریس 
مدرسه فاطمیه 
مدرس 
 
 
----